Projekty


Rozvoj paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních sužeb pro seniory

Moc si vážíme možnosti se zařadit po bok čtrnácti dalších zařízení pobytových služeb pro seniory a účastnit se druhého běhu projektu Rozvoj paliativní péče v pobytových zařízeních pro seniory. Jedná se o projekt Nadačního fondu Abakus, realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder. 


Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

Cílem projektu je pomocí investice do sociální infrastruktury, vytvořit kvalitní a kapacitně vyhovující mobilní zázemí pro poskytování kvalitní a efektivní terénní pečovatelské služby a zvýšit tak kvalitu a dostupnost služeb vedoucích k sociální inkluzi. Předmětem projektu je rozšíření mobilního zázemí pečovatelské služby o 4 automobily, které zmodernizují a rozšíří kapacitu a variabilitu vozového parku terénní pečovatelské služby Sociální služby Města Sušice.


Sušice – mobilita sociálních služeb

Projektem bude posílena vybavenost terénního týmu, který poskytuje sociálních služby ve městě Sušice. Podpoří se tak kvalitní poskytování sociálních služeb ve městě. Konkrétní aktivitou projektu na nákup jednoho užitkového automobilu, který by dle potřeby využívaly týmy pečovatelské služby,  odlehčovací služby, tísňové péče, odborné sociální poradny a aktivizačních terénních služeb.


Nejste na to sami

Projektem bude podpořena terénní odlehčovací služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, spojeného i s věkovou nemohoucností. Službu budou zabezpečovat dva pečovatelé, tak, aby nemohlo dojít k omezení poskytování služby v případě nemoci či dovolené pečovatele. Terénní tým bude dále vybaven celou řadou pomůcek.


Motivační a vzdělávací programy

Cílem projektu je podpora komplexního provázení osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným formou komplexních motivačních a vzdělávacích programů. Motivační a vzdělávací programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. Jednotlivé programy mají naučit CS pracovat s aktuální tíživou životní situací. Cílová skupina je do projektu zapojována v celém rozsahu jeho trvání.


Dluhové poradenství

Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové poradenství. Rozšíření o službu lidem, kteří řeší tíživou životní situaci a kvůli dluhům jsou nejen ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také sociální vyloučení. Problematika dluhového poradenství je velmi složitá a v současné době se již bohužel netýká pouze nejchudších, ale do dluhových pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední třídy. Chybí jim ale právní minimum informací, kompetence i základní finanční gramotnost.


Pomoc na cestě

Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče. Dojde podpoře mobilního terénního týmu a rozvoji domácí paliativní péče v regionu. Dílčími cíli projektu pak jsou rozšíření služeb sociální odborné poradny (otevření paliativní poradny), řešení tíživých sociálních situací pomocí ambulantního sociálního pracovníka, vybavení mobilního terénního týmu, podpora udržení terénní odlehčovací služby a podpora služeb pro neformální pečující.