Projekty – motivační projekty

Název projektu:

Sušice-Motivační a vzdělávací programy

Žadatel:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Zodpovědná osoba:

PhDr. Renata Vácová

IROP:

Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015724

Realizace:

1. 1.2020 – 31. 12. 2022

   

 

 

Cílem projektu je podpora komplexního provázení osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučeným formou komplexních motivačních a vzdělávacích programů. Motivační a vzdělávací programy přispívající k sociálnímu začlenění nebo k prevenci sociálního vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci. Jednotlivé programy mají naučit CS pracovat s aktuální tíživou životní situací. Cílová skupina je do projektu zapojována v celém rozsahu jeho trvání.

 

Dílčí problémy, jejichž odstranění výrazně podpoří snahu o dosažení cíle primárního:

  • V regionu schází bezplatné motivační a programy.
  • Absence kariérního poradenství a komplexní práce s klienty včetně jejich dlouhodobého vzdělávání.

 

Dílčí cíle projektu na území MAS Pošumaví:

  • Informovat o možnostech motivačních aktivit, poradenských a informačních programech, kariérním poradenství apod.
  • Zapojit osoby do aktivizačních a motivačních programů.
  • Eliminace rizika sociálního vyloučení bývalých účastníků projektu.

 

Výsledky projektu:

  • Vytvoření kontaktního místa karierního poradenství a vzdělávacího střediska pro komplexní provázení osob ohrožených sociálním vyloučení.
  • Skupinové motivační a vzdělávací aktivity (efektivní techniky hledání zaměstnání, Finanční gramotnost, Právní minimum, Rekvalifikační a akreditované kurzy, apod.)
  • Doprovodná podpůrná opatření pro klienty.
  • Depistážní a osvětová činnost, tvorba podkladů zajištění informovanosti.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.