Projekty – dluhové poradenství

Název projektu:

Sušice – rozšíření služeb sociální poradny – dluhové poradenství

Žadatel:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Zodpovědná osoba:

PhDr. Renata Vácová

IROP:

Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015718

Realizace:

1. 1.2020 – 31. 12. 2022

   

 

Cílem projektu je rozšíření služeb sociální poradny o dluhové poradenství. Rozšíření o službu lidem, kteří řeší tíživou životní situaci a kvůli dluhům jsou nejen ekonomicky oslabení, ale reálně jim hrozí také sociální vyloučení. Problematika dluhového poradenství je velmi složitá a v současné době se již bohužel netýká pouze nejchudších, ale do dluhových pastí se dostávají stále častěji i lidé ze střední třídy. Chybí jim ale právní minimum informací, kompetence i základní finanční gramotnost.

 

Dílčí problémy, jejichž odstranění výrazně podpoří snahu o dosažení cíle primárního:

  • Absence místní odborné sociální poradny specializované na dluhové poradenství.

 

Dílčí cíle projektu- Realizací projektu dojde na území MAS Pošumaví:

  • Rozšíření služeb sociální poradny (odborné sociální poradenství §37 zákona).
  • Externí specializované právní poradenství.

 

Výsledky projektu:

  • Otevření poradny dluhového poradenství přímo v Sušici jako základní nástroj předcházení ekonomické nestability osob z cílových skupin.
  • Posilování finanční gramotnosti osob ohrožených předlužeností, finanční plánování a řešení zadluženosti, zvyšování příjmů, snižování dluhů na bydlení, dluhové poradenství včetně zpracování insolvenčních návrhů, zvyšování kompetencí v oblasti hospodaření domácnosti včetně finančního plánování a praktických nácviků.
  • Odborná právní pomoc při oddlužení, depistážní a osvětová činnost sociálních pracovníků, tvorba podkladů pro primární prevenci.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.