Projekty – pomoc na cestě

Název projektu:

Pomoc na cestě

Žadatel:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Zodpovědná osoba:

PhDr. Renata Vácová

IROP:

Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování odborného poradenství, nízkoprahové služby, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011819

Realizace:

1. 1.2020 – 31. 12. 2022

   

 

Aktivity projektu jsou zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče. Dojde podpoře mobilního terénního týmu a rozvoji domácí paliativní péče v regionu. Dílčími cíli projektu pak jsou rozšíření služeb sociální odborné poradny (otevření paliativní poradny), řešení tíživých sociálních situací pomocí ambulantního sociálního pracovníka, vybavení mobilního terénního týmu, podpora udržení terénní odlehčovací služby a podpora služeb pro neformální pečující.

 

Dílčí problémy, jejichž odstranění výrazně podpoří snahu o dosažení cíle primárního:

  • Absence terénního týmu domácí paliativní péče na území regionu.
  • Absence podpůrných služeb určených pro neformální pečující

Dílčí cíle projektu- Realizací projektu dojde na území MAS Pošumaví:

  • Rozšíření služeb sociální odborné poradny.
  • Řešení tíživých sociálních situací pomocí ambulantního sociálního pracovníka.
  • Posílení vybavení mobilního terénního týmu.
  • Podpora služeb pro neformální pečující.
  • Podpora odlehčovacích terénních služeb pro osoby se sníženou soběstačností především kvůli zdravotnímu postižení a věkové nemohoucnosti.

Výsledky projektu:

  • Vznikne kontaktní místo všeobecné paliativní péče, kde se klientům dostane nejen pomoc sociální, ale k dispozici jim budou přímé kontakty na všechny složky multidisciplinárního týmu.
  • Obyvatelům bude k dispozici mobilní terénní tým dostatečně vybavený a personálně zajištěný.
  • Bude udržena odlehčovací terénní služba.

 

Mobilní paliativní péče je inovativní v komplexním přístupu a multiprofesionalitě terénního týmu, kdy není pouze poskytována zdravotní péče umírajícím, ale jde především o podpůrné služby pečujícím osobám tak, aby u nich byly v maximální možné míře eliminovány negativní dopady jejich situace na kvalitu jejich života.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.