Projekty – nejste na to sami


Název projektu:

Nejste na to sami

Žadatel:

Sociální služby města Sušice, příspěvková organizace

Zodpovědná osoba:

PhDr. Renata Vácová

IROP:

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou

soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007219

Realizace:

1. 1. 2018 – 31.12.2020

   

 

 

Projektem bude podpořena terénní odlehčovací služba pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, spojeného i s věkovou nemohoucností. Službu budou zabezpečovat dva pečovatelé, tak, aby nemohlo dojít k omezení poskytování služby v případě nemoci či dovolené pečovatele. Terénní tým bude dále vybaven celou řadou pomůcek.

 

Dílčí problémy, jejichž odstranění výrazně podpoří snahu o dosažení cíle primárního:

  • Nedostatečná kapacita odlehčovacích služeb v zájmovém území.

 

Cílem projektu je:

  • Pomoc při řešení dostupnosti sociálních služeb a zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením.
  • Pomoc osobám pečujícím s celodenní péči o osoby se sníženou soběstačností, a to i s ohledem na jejich udržení se na trhu práce.
  • Umožnit klientům co nejdelší pobyt v jejich přirozeném domácím prostředí bez nutnosti ústavní péče.

 

Výsledky projektu:

Bude navýšena okamžitá kapacita terénní služby. Tím bude možnost uspokojit větší počet žadatelů o tuto formu pomoci. Služba bude dostupnější a dojde tak ke zlepšení CS. Klientům bude umožněn co nejdelší pobyt v domácím prostředí.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.