Odborné sociální poradenství

Poslání

Sociální poradna poskytuje bezplatně pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem, zdravotním stavem nebo znevýhodňujícím prostředím. Podporujeme vlastní aktivitu uživatelů na řešení své situace, zvyšujeme jejich informovanost o jejich právech a povinnostech.

Informace o službě v registru poskytovatelů sociálních služeb (zde: Ministerstvo práce a sociálních věcí )

CÍLE NAŠÍ SLUŽBY

 • seznámit uživatele s jeho právy a povinnostmi
 • poskytnout rady a informace pro řešení nepříznivé sociální situace a pomoc s orientací v daném problému
 • spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb, samosprávou a dalšími institucemi v zájmu řešení nepříznivých sociálních situací občanů
 • zprostředkovat uživatelům kontakt na veřejně dostupné služby

DLOUHODOBÝ CÍL

Pomoc a podpora uživatelů při hledání řešení nepříznivé sociální situace a motivace uživatelů k prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Pomoc při zorientování se v systému sociálních dávek a služeb v regionu. Podpora a pomoc při řešení mezigeneračních, sousedských vztahů a navázání kontaktů s přirozeným sociálním prostředím. Pomůžeme při jednání na úřadech či jiných institucí.

ZÁSADY SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

 • Nediskriminační přístup – sociální pracovník dbá na rovný přístup ke všem skupinám potencionálních i stávajících uživatelů.
 • Autonomie – sociální pracovník respektuje autonomní sféru rozhodování a osobní zájmy uživatele.
 • Integrace – poradenství podporuje uživatele v míře jeho potřeb v setrvávání v přirozeném prostředí rodiny a místní komunity.
 • Respektování potřeb – během poradenství jsou s uživatelem objektivně vyhodnocovány jeho skutečné potřeby a dále se zaměřujeme na jejich naplňování.
 • Partnerství a komunikace – sociální pracovníci spolupracují s uživateli na hledání vhodných řešení a společně plánují průběh poskytování služby.
 • Důvěrnost – zaměstnanci dodržují zásady důvěrnosti a ochrany uživatele.
 • Bezplatnost – služby poradny jsou uživatelům poskytovány bezplatně § 72 zákona č. 108/2006 Sb.
 • Nízkoprahovost a anonymita – uživatel může služby využívat bez nutnosti doporučení, objednání se a sdělení osobních údajů, může vystupovat anonymně.
 • Dobrovolnost – uživatel využívá služby dobrovolně.

Konkrétní nabídka služeb Sociální poradny

 • pomoc zorientovat se v systému sociálních dávek
 • pomoc a podpora v těžkých chvílích, první pomoc v krizi
 • asistenci při jednání na úřadech a institucích, možný je i doprovod klienta na instituce
 • informace o získání bydlení v Domě s pečovatelskou službou a pomoc s vyplněním žádosti
 • návaznost na jiné poskytovatele sociálních služeb v regionu a pomoc s kontaktováním jiných institucí
 • pomoc s výběrem vhodné kompenzační pomůcky a pomoc s jejím zajištěním, zapůjčení kompenzační pomůcky (viz: http://www.socialni-susice.cz/wp-content/uploads/2018/09/cenik_kompenzacky.pdf)
 • nabídka podpory a pomoci při stěhování a zabydlení se v novém prostředí Domu s pečovatelskou službou a to nejen novým obyvatelům ale i jejich rodině(seznámení s chodem domu s pečovatelskou službou, s nabídkou aktivit a poskytovaných služeb,..)
 • pomoc s výběrem vhodné sociální služby
 • pomoc při řešení mezigeneračních a sousedských vztahů
 • pomoc při sestavování a vyplňování formulářů (žádostí, oznámení, odvolání…)
 • poskytování informací (propagační materiály, adresáře, brožury, vyhledání kontaktu
 • poradenství ohledně vyřízení invalidních důchodů či statutu osoby zdravotně znevýhodněné
 • poradenství týkající se pracovně právní problematiky, evidence na úřadu práce, podpory v nezaměstnanosti, apod.
  dluhové poradenství

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou
Pod Svatoborem 56
342 01 Sušice

+420 376 526 693
+420 602 524 705
pillerova@socialni-susice.cz

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o službu se může obrátit na Mgr. Pavlu Pillerovou (vedoucí terénních a ambulantních služeb), kde získá bližší informace, jak dále postupovat.

Čas poskytování služby v ambulantní formě

Úterý: 14:00 – 17:00
Čtvrtek: 9:00 – 12:00

Odborné sociální poradenství je poskytováno v terénní formě po předchozí telefonické domluvě.