Postup při podávání stížností v našich službách

Každý uživatel sociální služby má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytovaní sociální služby, stížnosti se mohou týkat i chování či jednání  našich zaměstnanců.

K podání stížnosti je oprávněn uživatel služeb, jeho zákonný zástupce, opatrovník, příbuzný uživatele, osoba uživateli blízká či osoba, která nemá k uživateli žádný vztah, ale jedná v jeho zájmu.

Uživatel si může zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat nebo doprovázet.

Stížnost může být podána:

ústní formou

 1. v kanceláři koordinátorky pečovatelské služby, v kanceláři vedoucí terénních a ambulantních sociálních služeb v pracovních dnech od 7:00 do 15:30
 2. prostřednictvím jiného pracovníka našich služeb, který stížnost předá k vyřízení nadřízenému pracovníkovi
 3. řediteli organizace
 • telefonicky

na telefonním čísle: 376 520 641 (kancelář pečovatelské služby)

720 561 597 (vedoucí terénních a ambulantních sociálních služeb)

606 045 525 (ředitelka organizace)

V případě, že se jedná o stížnost na kvalitu stravy, volejte telefonní číslo 376 526 693.

 

 • písemně
 1. v kanceláři pečovatelské služby nebo v kanceláři vedoucí terénních a ambulantních služeb
 2. poštou na adresu Sociální služby města Sušice, Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice.
 3. elektronickou poštou na e-mailovou adresu votavova@socialni-susice.cz, kozlova@socialni-susice.cz
 4. do schránky umístěné ve vestibulu Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, 342 01 Sušice. Schránka je umístěna na dostupném místě.

 

Anonymní stížnosti

Anonymní stížnosti jsou rovněž zapsány a prošetřeny. Výsledek řešení stížnosti je řešen na poradě zaměstnanců, výsledek je též vyvěšen na nástěnce v DPS Pod Svatoborem 56 a také v DPS na Baště 145, Sušice. Odpověď na anonymní stížnost může být dále zveřejněna na webových stránkách organizace.

 

Evidence a vyřizování stížností

 • všechny stížnosti jsou evidovány a písemně řešeny
 • stížnosti na kvalitu stravy jsou postoupeny vedoucímu stravovacího úseku
 • evidencí a vyřizováním stížností je pověřena koordinátorka pečovatelské služby nebo vedoucí terénních a ambulantních sociálních služeb, v její nepřítomnosti za vyřizování stížností odpovídá sociální pracovnice

Průběh vyřizování stížností

Stížnosti jsou zaevidovány do knihy (evidence) stížností a po prošetření je stěžovatel nejpozději do 30 dnů obeznámen s výsledkem písemně. V případě anonymního podání stížnosti bude výsledek řízení zveřejněn na nástěnce v hale Domu s pečovatelskou službou, Pod Svatoborem 56, Sušice.

Žádná osoba nemusí mít obavu podat stížnost, vždy je respektováno soukromí ochraňovány lidská práva.

Pokud je stěžovatel nespokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit k nadřízenému nebo nezávislému orgánu.

Kam se dále můžete obrátit:

Městský úřad Sušice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice
tel: 376 540 190
e-mail: msafarikova@mususice.cz

Vedoucí odboru –M.Šafaříková

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Škroupova 1760/18
301 01 Plzeň
tel: 377 195 111
e-mail: posta@plzensky-kraj.cz
Kancelář veřejného ochránce práv
Údolí 39
602 00 Brno
tel: 542 542 111
e-mail: podatelna ochrance.cz
Český helsinský výbor
Štefánikova 216/21
150 00Praha 5
tel: 220 515 188
e-mail: socialnisluzby@helcom.cz

Všechny stížnosti a připomínky vítáme. Stížnosti jsou pro nás příležitostí ke zvýšení kvality našich služeb.